+36 1 322 0032 | BELÉPÉS
travelorigo.com

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

1. A jelen szerződés létrejött a TRAVELORIGO LLC (Suite 804, 1220 N. Market Street, Wilmington, DE 19801), (a továbbiakban: TRAVELORIGO), és FELHASZNÁLÓ között aki a TRAVELORIGO tulajdonát képező TRAVELORIGO SOFTWARE-en felhasználói fiókkal rendelkezik és a TRAVELORIGOtól  megrendelhető termékek bármelyikét megrendeli és azok vételárát a kiállított PROFORMA SZÁMLA alapján a fizetési határidőnek megfelelően kiegyenlíti.

A jelen szerződés létrejön továbbá abban az esetben is, ha FELHASZNÁLÓ által biztosított termék feltöltésre kerül a TRAVELORIGO SOFTWARE által biztosított felületre. Ebben az esetben Felek külön megállapodást kötnek, amelyben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF az irányadó.

A TRAVELORIGO név alatt a nevében, vele szerződött meghatalmazottjait (továbbiakban MEGHATALMAZOTT) is értjük, akik jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatosan teljeskörűen eljárhatnak.

2. FELHASZNÁLÓK köréről, és a FELHASZNÁLÓI FIÓK használatára vonatkozóan TRAVELORIGO a TRAVELIUM SOFTWARE-t használó weboldalakon található ÁFF-ben rendelkezik.

3. TRAVELORIGO vállalja, hogy a megrendelésnek pontosan eleget tesz.

4. Megrendelés

4.1.
A megrendelés, számlázás és szerződéskötés, minden esetben írásban, a FELHASZNÁLÓ által megadott adatok alapján történik. TRAVELORIGO nem köteles a felhasználó által megadott adatok helyességét ellenőrizni, azok hitelességéért és pontosságáért kizárólag a FELHASZNÁLÓ felelős.

4.2. A weboldalról történő közvetlen megrendelés esetén felhasználó a „Foglalás” menüpont alatt található aktuális megrendelő űrlap segítségével választja ki a terméket és rendeli meg azt, amellyel egyidejűleg FELHASZNÁLÓ jelen ÁSZFet elfogadja, külön megállapodás nélkül.

4.3. Közvetett megrendelés esetén FELHASZNÁLÓ TRAVELORIGO-t szóban vagy írásban felhatalmazza, hogy FELHASZNÁLÓ nevében, az általa meghatározottak alapján összeállítson egy megrendelést TRAVELORIGO felé. Az így létrehozott megrendelésről FELHASZNÁLÓ visszaigazolást és proforma számlát kap TRAVELORIGOtól, amely alapján a megrendelt termékek árát kiegyenlítheti. A proforma számla kiegyenlítésével FELHASZNÁLÓ minden esetben jóváhagyja megrendelését, és elfogadja a jelen szerződésben, az ÁFF-ben, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket.

4.4. Megrendelések kezelése és törlése a FELHASZNÁLÓI FIÓKon keresztül történhet közvetlenül FELHASZNÁLÓ által, vagy abban az esetben, ha FELHASZNÁLÓ TRAVELORIGO-t erre szóban vagy írásban felhatalmazza, akkor TRAVELORIGO által. Amennyiben FELHASZNÁLÓ megrendelései ellenértékét, a proforma számlán meghatározott ideig nem egyenlíti ki, TRAVELORIGOnak jogában áll az adott proformához tartozó megrendelést törölni.

4.5. A megrendelések árának kiegyenlítését követően, az adott megrendelések teljesítését TRAVELORIGO megkezdi, azok törlésére nincs mód.

4.6. Meglévő megrendelés módosítása amennyiben annak teljesítése még nem kezdődött meg, a hibás megrendelés törlését követően, új megrendelés létrehozásával lehetséges.

5. Termékinformációk

5.1. Jelen szerződés elfogadásával FELHASZNÁLÓ elismeri, hogy az általa megrendelt termékről megfelelő információval rendelkezik, azokat gondosan áttanulmányozta, elfogadja és azok tudatában hozza létre megrendelését.

5.2. TRAVELORIGO a termékekre vonatkozó információkat, minden FELHASZNÁLÓ FIÓKjában a "Foglalásom" menüpont alatt megjelenteti. Amennyiben ez szükséges, TRAVELORIGO további tájékoztatást biztosíthat a megrendelhető termékekre vonatkozóan.

5.3. A megrendelt termékek esetén a tartalmak egyedi elhelyezésére, vagy meghatározott helyen történő megjelentetésére TRAVELORIGO nem vállal garanciát.

6.    Megjelenés helye és időpontja

6.1. TRAVELORIGO termékeire vonatkozó információkat a megrendelő űrlapon és/vagy a "Foglalásom" menüpont alatt

jelenteti meg.

6.2. TRAVELORIGO partnercége a kölcsönösen elfogadott HIRDETÉSSZERVEZÉSI KERETSZERZŐDÉS (3. pont)

alapján vállalja, hogy FELHASZNÁLÓ által megrendelt és kifizetett terméket a megrendelő űrlapon és a kampány

vásárlás menüpontban rögzítetteknek megfelelő méretben, elhelyezkedésben, alkalommal és időpontban megjeleníti.

7.    Fizetés

7.1.   Megrendelést követően az TRAVELORIGO SOFTWARE egy elektronikus proforma számlát kézbesít e-mailben a

FELHASZNÁLÓ által megadott email címre. A számla és a visszaigazoló email tartalmazza a megrendelt termékeket,

tételesen felsorolva azok árait, a fizetési határidőt és a banki információkat.

7.2.   FELHASZNÁLÓ köteles az átutalási megbízáson feltüntetni a foglalási azonosító sorszámát (Foglalási id), ennek

elmulasztása esetén TRAVELORIGO nem köteles azonosítani, hogy az adott utalással érkezett összeg melyik

megrendeléshez tartozik. TRAVELORIGO ilyen esetben nem köteles semmilyen megrendelés teljesítésének

megkezdéséért, illetve az összeg kezelésért, visszafizetéséért. FELHASZNÁLÓ mailben reklamálhat az

info@travelorigo.com email címen, TRAVELORIGO pedig minden tőle telhető reális erőfeszítést megtesz a hibás

átutalások azonosítása érdekében.

7.3.   Amennyiben TRAVELORIGO bármely okból, az adott megrendeléshez tartozó proforma számla teljes

kiegyenlítését megelőzően a megrendelésben foglaltakat teljesíti, vagy annak teljesítését megkezdi, az adott

FELHASZNÁLÓ továbbra is köteles a proforma számlán meghatározott fizetési határidőn belül a megrendelés összegét

kiegyenlíteni. TRAVELORIGO fenntartja a jogot bármely követelés kártalanítására (végrehajtására) és annak

átruházására vonatkozóan, amelyet TRAVELORIGO a FELHASZNÁLÓ felé támaszt, ezen vagy bármely más a

FELHASZNÁLÓ és TRAVELORIGO között fennálló szerződés apján. TRAVELORIGO fenntartja a jogot, hogy amennyiben

a FELHASZNÁLÓ késedelme 8 napnál hosszabb, úgy a késedelem fennálltáig TRAVELORIGO a megrendelésben

foglaltak teljesítését felfüggeszti.

8.    Számla

8.1.   Amennyiben felhasználó igényli, TRAVELORIGO elektronikus számlát állít ki FELHASZNÁLÓ által kiegyenlített

proforma számlákról, amelyeket a FELHASZNÁLÓI profilban megadott számlázási email címre vagy a fiók tulajdonos,

regisztrációkor megadott email címére jóváírást követően továbbít. A számlákról bármely technikai hibából adódó

elvesztés esetén 1 db példány online igényelhető. Ezt követően írásban, angol nyelven, az info@travelorigo.com, vagy

TRAVELORIGO MEGHATALMAZOTTJAI által megadott email címen és nyelven igényelhető számlamásolat.

9.    Formai és alaki követelmények konkrét hirdetés megrendelés esetén

9.1.   FELHASZNÁLÓ tartalmat vagy kreatív anyagokat szolgáltat TRAVELORIGO számára, azok mérete, betűtípusa,

betűnagysága, képi elemi, elrendezése vagy szövege szempontjából TRAVELORIGO kifogással élhet. A felmerülő

kifogások kapcsán TRAVELORIGO az anyagok módosítását kérheti, vagy indoklás nélkül megtagadhatja az adott

termékre vonatkozó megrendelés teljesítését.

9.2.   FELHASZNÁLÓ köteles, a megrendelésben meghatározott termékekhez szükséges anyagokat, a megrendelt

kampányban meghatározott leadási határideig TRAVELORIGOhoz elektronikus módon (e-mailen, CD-re írva, ftp

feltöltéssel) a megfelelő formátumban eljuttatni. Elektronikus formában leadott nyomdai kreatív anyag esetén,

reklamációt TRAVELORIGO számára kizárólag a megrendeléssel azonos időben átadott cd/dvd birtokában fogadunk el.

9.3.   Amennyiben a FELHASZNÁLÓ által szolgáltatott tartalom formája és megjelenési módja a megrendelésben

rögzített termék méretének megfelelően módosul, torzul, úgy ezért TRAVELORIGO saját felelősségét kizárja.

9.4.   FELHASZNÁLÓ által szolgáltatott tartalmak tekintetében minden felelősség FELHASZNÁLÓT terheli.

TRAVELORIGO a FELHASZNÁLÓ által szolgáltatott anyagokat, információkat nem ellenőrzi tartalmi szempontból, e

körben felelősségét kizárja azzal, hogy amennyiben jogszabályba ütköző körülményt észlel, úgy jogosult a

megrendelés teljesítésétől eltekinteni. További kérdések tekintetében az ÁFF az irányadó.

10.    Tartalmak kezelése

10.1. TRAVELORIGO nem vállal felelősséget a nyomdai feldolgozás céljából leadott tartalom hordozójának (e-mail, lemez) minőségéért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a leadott hirdetési anyagban TRAVELORIGO nem köteles semmilyen változtatást eszközölni, de az esztétikai minőség javításának érdekében a változtatás jogát fenntartja.

10.2. TRAVELORIGO a nyomdai anyagokért semmilyen felelősséget nem vállal, nem köteles azokat kezelni vagy tárolni illetve megjelenést követően FELHASZNÁLÓNAK visszaszolgáltatni.

10.3. TRAVELORIGO fenntartja a jogot média online- és offline termékeinek tartalmi és esztétikai változtatására.

11.    Kártalanítás

11.1. FELHASZNÁLÓ kötelezettséget vállal azért, hogy média tartalma a jogszabályi előírásoknak megfelel, amennyiben ezen kötelezettségének megszegésével TRAVELORIGOnak, megbízottjának vagy harmadik személyeknek kárt okoz, úgy FELHASZNÁLÓ köteles TRAVELORIGO kárát megtéríteni, illetőleg harmadik fél részéről érvényesítendő kártérítési igény alól mind a vagyoni és nem vagyoni jelleg tekintetében mind pénzben, mind erkölcsileg mentesíteni TRAVELORIGOT és megbízottjait.

11.2. TRAVELORIGO bármely vitás esetben vagy kártérítési eljárás esetén, maximum az adott termék megrendelésben rögzített áráig vállal felelősséget.

11.3. Online termékek megrendelése esetén (reklám, spot/banner, stb.) FELHASZNÁLÓ hibás teljesítés miatt reklamációval kíván élni, ezt a hirdetés megjelentetésének megkezdésétől számított 24h-belül, írásos formában, faxon vagy emailben teheti meg. A megbízás kivitelezésében jelentkező jelentéktelen hibák nem adnak alapot árengedményre.

12.    Vis major

12.1. FELHASZNÁLÓ elfogadja, hogy TRAVELORIGO nem követ el szerződésszegést sem részben, sem egészben a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei tekintetében, a rajta kívül álló okból bekövetkező nem teljesítés, vagy nem megfelelő teljesítés esetén. Ilyen oknak minősül többek között, de korlátozás nélkül, a munkajogi vita, az állami törvénykezés vagy ellenőrzés, tűz vagy egyéb indok, akadályoztatás az anyagbeszerzésben és a szolgáltatásban, műszaki hiba, a kiválasztott helyszíneken üzemeltetett felületeket befogadó társaság megjelenítési vétója, gazdasági viszonyok, erőhatalom, népfelkelés vagy bármely egyéb.

12.2. TRAVELORIGO akaratán kívül álló ok, amennyiben TRAVELORIGO a hiba elhárítására tett intézkedések során minden tőle elvárhatót megtett. Vis major esetében megszűnik a teljesítési illetőleg kártérítési kötelezettség is.

13.    Vegyes

13.1. TRAVELORIGO  FELHASZNÁLÓ esetleges versenytársainak megrendeléseiről tájékoztat és FELHASZNÁLÓnak 48 órán belül vétó jogot biztosít. FELHASZNÁLÓ köteles vétójogát írásban megindokolni, egyebekben Felek egyedi megállapodása az irányadó.

13.2. Jelen szerződés az elfogadás pillanatától érvényes a megrendelt termékekre és az együttműködésre vonatkozóan.

13.3. Jelen szerződés elfogadásával FELHASZNÁLÓ ismételten elfogadja ÁFF-ben, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

13.4. FELHASZNÁLÓ jelen megállapodás elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy bármilyen TRAVELORIGO szogáltatásközvetítés esetén a célcsoportnak megfelelően terjeszti a TRAVELORIGO brandet, jó hírnevét semmilyen szempontból nem rontja, FELHASZNÁLÓ és TRAVELORIGO közti megállapodást az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően kezeli.

13.5. Jelen szerződésre nézve Delaware állam (USA) jogának rendelkezési az irányadók.

További ajánlatok